STRATEGIJE SUOČAVANJA SA STRESOM I DIMENZIJE LIČNOSTI

Autor(i)

  • Arijana Midžić Pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2018.10.163-181

Ključne riječi:

stres, strategije suočavanja sa stresom, ličnost, dimenzije ličnosti.

Sažetak

Stres kao obrazac emocionalnih i fizičkih reakcija koje prati osjećaj preopterećenosti i koje nastaju kao reakcija na određene događaje je uobičajen u životima ljudi. Značajan je faktor koji može nepovoljno uticati na svakodnevno funkcionisanje ljudi i kvalitetu njihovih odnosa sa drugima. Stres pojedinci doživljavaju vezano za svoje svakodnevne obaveze. Dosadašnja istraživanja su pokazala da su dimenzije ličnosti značajno povezane sa sterategijama suočavanja sa stresom, te se u posljednje vrijeme ističe i važnost situacije koja djeluje na doživljaj stresa u interakciji sa dimenzijama ličnosti. U ovom radu je napravljena relacija između strategija suočavanja sa stresom i dimenzija ličnosti Petofaktorskog modela (ekstraverzija, prijatnost, savjesnost, neuroticizam i otvorenost ka iskustvu). Postoje različiti modeli/strategije suočavanja sa stresom, a to su: usmjerenost na emocije, usmjerenost na problem i treća strategija suočavanja sa stresom je suočavanje izbjegavanjem, zatim modeli koji opisuju set faktora koji utiču na otpornost na stres i proces po kojem ti faktori funkcioniraju i modeli koji podrazumijevaju da stepen slaganja između osobe i okoline određuje kvalitetu otpora prema stresu, teoriju u kojoj otpornost (eng. hardiness) utiče na interpretaciju stresnih životnih događaja u određenju tzv. transformacijskog suočavanja i transakcijski model.

Downloads

Objavljeno

24.12.2018

Način citiranja

Midžić, A. (2018) “STRATEGIJE SUOČAVANJA SA STRESOM I DIMENZIJE LIČNOSTI”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 10(10), pp. 163–181. doi: 10.52535/27441695.2018.10.163-181.

Broj časopisa

Rubrika

Articles