ISLAMSKI REFORMIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI I IMPLIKACIJE NA POLOŽAJ ŽENE

Autor(i)

  • Elvira Islamović Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2018.10.185-202

Ključne riječi:

Šerijatsko pravo, Bosna i Hercegovina, islamski reformizam, žene.

Sažetak

Iako u domaćoj historijsko-pravnoj literaturi postoji recentna literatura posvećena pitanjima primjene šerijatskog prava, islamskog reformizma i običaja kao pomoćnog izvora šerijatskog prava u Bosni i Hercegovini, smatramo da postoji potreba da se ova pitanja sagledaju iz perspektive ženskog povijesnog iskustva. Ovaj rad ima skromne pretenzije da ublaži prazninu koja općenito postoji kada je riječ o vidljivosti žena u domaćoj historiografiji. Polazeći od historijske činjenice da je šerijatsko pravo, u većem ili manjem obliku, bilo dio pozitivnog prava u Bosni i Hercegovini od uspostavljanja osmanske vlasti pa sve do iza drugog svjetskog rata, u ovom radu teoretski se obrađuje pitanje pojave islamskog reformizma sa posebnim naglaskom na promjene koje tretiraju društveni položaj žene. Izloženi evropskim/zapadnim utjecajima tokom austrougarske uprave, bosanskohercegovački muslimani bili su suočeni sa potrebom da vjersko učenje i praksu kritički preispitaju i prilagode novim društvenim i političkim zahtjevima. U ovom radu ćemo nastojati ukazati na neke aspekte islamskog reformizma u Bosni i Hercegovini i njegove neposredne implikacije na položaj žene, u pogledu normiranja porodičnih i bračnih odnosa muslimana, koristeći arhivsku građu Arhiva Bosne i Hercegovine i Odbora islamske zajednice Cazin.

Downloads

Objavljeno

24.12.2018

Način citiranja

Islamović, E. (2018) “ISLAMSKI REFORMIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI I IMPLIKACIJE NA POLOŽAJ ŽENE”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 10(10), pp. 185–202. doi: 10.52535/27441695.2018.10.185-202.

Broj časopisa

Rubrika

Articles