KULTURA KAO TEMELJ SOCIJALNE INTERAKCIJE

Autor(i)

  • Emin Mesić Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću
  • Sena Družić Vlada Unskosanskog kantona

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2018.10.205-217

Ključne riječi:

komunikacija, informacija, interakcija, kategorija, povratna informacija, komunikologija.

Sažetak

Komuniciranje nije samo sebi svrha jer je njegov smisao u sticanju i artikuliranju znanja i razmjeni stečenog iskustva. U oblasti komunikologije postoje kategorije koje, s jedne strane čine područje pronalaženja, registriranja i odašiljanja informacija, dok na drugoj strani komunikologija nastoji humaniziranjem verbalnog i neverbalnog jezičkog diskusa nivo ljudske komunikacije podići na viši nivo .Otuda i potreba da se u edukativnom procesu socijalnog rada i općenito rada u društvenim djelatnostima, osigura viši nivo izučavanje interpersonalnih komunikacijskih procesa i vještina.

Downloads

Objavljeno

24.12.2018

Način citiranja

Mesić, E. and Družić, S. (2018) “KULTURA KAO TEMELJ SOCIJALNE INTERAKCIJE”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 10(10), pp. 205–217. doi: 10.52535/27441695.2018.10.205-217.

Broj časopisa

Rubrika

Articles