POLITIČKA REFORMA U SAVREMENOJ ISLAMSKOJ MISLI

Autor(i)

  • Sulejman Topoljak Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2019.11.13-44

Ključne riječi:

Afgani, Abduhu, Rida, reforma, politika, vjera.

Sažetak

Cilj ovog rada je da načelno elaborira najvažnija pitanja političke reforme najpoznatijih savremenih muslimanskih reformatora: Džemaludina Afganija, Muhammeda Abduhua i Rešida Ride. Studija ima tendenciju da komparativnom metodom ponudi viziju političke reforme u islamskoj misli kod navedenih reformatora, te njen uticaj i refleksiju na poimanje iste kod savremenih islamskih pokreta koji permanentno pokušavaju reformatorski djelovati u sredinama gdje obitavaju, ali, nažalost većinom neuspješno. Autor je pri izradi ove studije koristio deskriptivno-analitičku metodu prilikom proučavanja i analiziranja navedenih ličnosti i njihovih djela. Studija je u konačnici utvrdila da se Afgani u svom političkom djelovanju fokusirao na političku reformu, Abduhu na lingvističko-vjersku, a Rida na političko-vjersku, te da su se ideje Rešida Ride uveliko reflektovale na danas najveći reformatorski pokret u islamskom svijetu Muslimansko bratstvo.

Downloads

Objavljeno

25.12.2019

Način citiranja

Topoljak, S. (2019) “POLITIČKA REFORMA U SAVREMENOJ ISLAMSKOJ MISLI”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 11(11), pp. 13–44. doi: 10.52535/27441695.2019.11.13-44.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora

1 2 > >>