ODABIR SPOLA EMBRIONA KROZ PRIZMU ŠERIJATA

Autor(i)

  • Hakija Kanurić Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2012.5.67-87

Ključne riječi:

Spol, dijete, sjeme, embrion, odabir, muški, ženski, metode...

Sažetak

Moderni stil života i savremena tehnička dostignuća inicirali su mnoga pitanja koja klasični islamski pravnici nisu razmatrali. Kur'an, posljednja Božija objava, i sunnet, izreke i djelo posljednjeg Poslanika, kao temeljni izvori vjere islama, direktno ili indirektno, u sebi sadrže sud o svim inovacijama i pojavama koje će se dešavati sve do Sudnjeg dana. Izučavanjem tih pojava, s ciljem prepoznavanja šerijatskih propisa o njima, u kur'anskim ajetima i riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji ne govori po hiru svome, uočava se Božanska svjetlost i savršeno znanje, jer iako su izrečeni u vremenu kada je ljudsko znanje bilo na vrlo niskom nivou, u potpunom su skladu sa savremenom spoznajom i modernim naučnim otkrićima.
Formiranje spola embriona, poput svega ostalog u prirodi koja nas okružuje, odvija se po ustaljenom zakonu koji je uspostavio Uzvišeni Allah. Savremeni čovjek otkrio je detalje tog zakona koji su ranije ljudskoj vrsti bili nepoznati, čime se otvorila mogućnost utjecaja na spol embriona. S druge strane, vjernik dobro zna da je Uzvišeni Allah taj koji stvara i odabire i sve se, na početku i na koncu, Njemu vraća. On je taj koji poklanja onome kome želi mušku djecu, a onome kome želi žensku djecu, a koga želi – ostavlja bez potomstva. Stoga je odabir spola embriona pitanje koje se posmatra sa aspekta islamske doktrine – akideta, koja tretira vjerovanje i ubjeđenje muslimana, i sa aspekta islamskog prava – fikha, koji tretira praktičnu stranu, odnosno djela i postupke. Metode odabira spola su brojne i njihovi propisi se razlikuju, a islamski autoriteti su iznijeli svoja mišljenja o njima, kao što će kroz ovaj rad, Allahovom dozvolom, biti prikazano.

Downloads

Objavljeno

17.12.2012

Način citiranja

Kanurić, H. (2012) “ODABIR SPOLA EMBRIONA KROZ PRIZMU ŠERIJATA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 5(5), pp. 67–87. doi: 10.52535/27441695.2012.5.67-87.

Broj časopisa

Rubrika

Articles