ŽENA I NEMORAL U ŠERIJATU SA ETNO-SOCIOLOŠKIM OSVRTOM

Autor(i)

  • Muharem Štulanović Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2009.2.39-86

Sažetak

Kur'an kao Allahova posljednja Objava ljudima takvog je sadržaja da svojom božanstvenošću, nadnaravnošću, svojim čudima koja se očituju i najkraćom surom, svjedoči da ga nije mogao napisati i izmisliti niko drugi osim Uzvišenog i Sveznajućeg Allaha, jer nije bio u stanju, pošto mu'džize i čuda, nadnaravnosti i božanstvenost Kur'ana, te informacije koje se nalaze u njemu nauka i svijet otkrivaju tek u novije doba.
Ta nadnaravna dimenzija Kur'ana tretira se posebno od 1400 h. g., odnosno 1979. g po miladu, kada je osnovano jedno tijelo pri Univerzitetu u S. Arabiji koje će se baviti naučnim proučavanjem Kur'ana.
Pošto je Kur'an osnovni izvor Šerijata onda i njegove norme, ibadeti (obredosovlje) imaju svevremenu aktualnost, svrhovitost, mudrost i nadnaravan božanski karakter. Sve ibadetske aktivnosti nekom svojom funkcijom služe za dobrobit čovjeka da bi ga fizički i duhovno održale u životu na dunjaluku, spasile na ahiretu i bile orjentir jednog normalnog uravnoteženog načina života.
Pojavom islama promijenjen je i poboljšan status žene u dotašnjim vladajućim pravnim običajima, jer islam vrednuje ženu kao ,,najveće i najvrednije dunjalučko blago" što je revolucionarni napredak u tretmanu žene, daje joj se pravo vlasništva i nasljeđivanja i one se u tom smislu izravnavaju sa muškarcima pa čak dobivaju i diskreciono pravo mehra, kao nagradu ili jedan vid materijalne sigurnosti ulaska u brak što govori o visokoj vrijednosti božanskog sistema Šerijata pošto ove vrijednosti nisu poznavali mnogi pravni sistemi ni hiljadu godina poslije pojave islama. Tako je bilo stanje i sa našim krajevima.
U savremeno doba stižu informacije o nekim novim zakonskim rješenjima koje uvode zemlje kao što su Njemačka i Italija, a s kojima se hoće suzbiti seksualno uznemiravanje žena i mobing u savremenom društvu i radnom okruženju, ali ta zakonska rješenja kao da su prepisana iz normi Kur'ana. Dakle zakonodavstvo najvećih ekonomskih zapadnih sila kaska za Kur'anom preko 1400 godina.
Neke aspekte nemorala naglasio je Allahov Poslanik, a.s., kroz hadis kao vid predskazanja koje se ostvarivalo kroz historiju i ostvaruje se u našem vremenu, a ostvaruje se i prijetnja o navještenoj kazni iz pomenutog hadisa i kur’anskih kazivanja o ranijim narodima.
Islam i njegov šerijatski sistem su posebno na meti zbog kazne bluda, tzv. kazne hadda (fiksirana kazna), koja je često predmet neopravdane kritike, averzije i totalnog nerazumijevanja iako je Šerijat posvetio ovom pravnom problemu neprevaziđene, iznijansirane propise i prevenciju, koji štite ljudsko društvo, pravdu pa i aktere samog ovog čina. Sankcija bluda u Šerijatu, kad se sagleda iz svih aspekata, više je preventivne nego retributivne prirode. Problematiku bluda i nemorala može se pratiti i kroz etno-sociološku prizmu, kroz običaje muslimana naših područja i njihovu tradiciju.
Iz svega ovog proizilazi da su islam kao vjera-religija i Šerijat kao njegov pravni sistem nadnaravnog, božanskog karaktera. Ta karakteristika ih odlikuje nad svim ostalim ljudskim sistemima i porecima. To je najbolji mogući sistem življenja za čovjeka u vremenskom totalitetu dunjaluka i ahireta.

Downloads

Objavljeno

08.12.2009

Način citiranja

Štulanović, M. (2009) “ŽENA I NEMORAL U ŠERIJATU SA ETNO-SOCIOLOŠKIM OSVRTOM”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 2(2), pp. 39–86. doi: 10.52535/27441695.2009.2.39-86.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora

1 2 > >>