https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/issue/feed Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću 2024-01-25T11:49:26+00:00 Hakija Kanurić hakija.kanuric@ipf.unbi.ba Open Journal Systems <p>Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću je godišnja naučna publikacija ovog Fakulteta, a objavljuje se redovno od 2007. godine.</p> <p>Zbornik radova IPF-a je usmjeren na publiciranje naučnih tekstova iz oblasti koje su zastupljene na IPF-u - prvenstveno islamistike, ali i iz drugih oblasti, poput pedagogije, psihologije i socijalnog rada te je namijenjen stručnoj i akademskoj zajednici, profesorima, saradnicima i asistentima Fakulteta.</p> <p><strong>ISSN 1840-3395 (Print)</strong></p> <p><strong>ISSN 2744-1695 (Online)</strong></p> https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/239 TEORIJA O VANREDNIM OKOLNOSTIMA I NJEN UTJECAJ NA UGOVORNO-MATERIJALNA PRAVA I OBAVEZE 2024-01-24T11:27:19+00:00 Sulejman Topoljak sulejman.topoljak@ipf.unbi.ba <p>Pod teorijom o vanrednim okolnostima (nazarijetuz-zurufit-tari'e) se podrazumijevaju zaključeni ugovori ili obaveze, poput narudžbenih ugovara i njima sličnih, čija realizacija je odgođena pa se nakon njihova zaključenja dogode vanredne okolnosti i prilike koje nalažu da primjena ugovornih obaveza postaje štetna i nepravedna po jednog ugovarača u odnosu na njihovu primjenu u normalnim okolnostima i prilikama.</p> <p>Nastale vanredne okolnosti u kojima primjena navedenih materijalno-ugovornih obaveza proizvodi štetne i nepravedne posljedice na ugovorne strane nalaže da se način njihove realizacije mora ponovo promotriti, reducirati i svesti na dimenzije koje će imati za posljedice pravednost i uklanjanje navedene štete i nepravde.</p> <p>Stoga je cilj ove studije da istraži legalnost i legitimnost utjecaja vanrednih okolnosti na ugovorna materijalna prava i obaveze u islamskom pravu i to kroz osnovne pravne izvore i regule, te da pojasni ulogu navedenog principa ili teorije u rješavanju nepravednih i štetnih posljedica koje mogu pogoditi jednog od ugovarača. Isto tako, studija namjerava da istakne značaj i ulogu navedene teorije u reinterpretiranju ugovornih obaveza s ciljem realizacije pravde među ugovorenim stranama i njenu važnost i refleksiju na društveno-ekonomski aspekt.&nbsp;</p> <p>Prepoznavanje navedenog principa od strane islamskog prava ima veliku ulogu pri uspostavi pravde među ugovorenim stranama u mnogim imovinskim transakcijama posebno u vrijeme poremećaja ekonomskog tržišta i inflacije, a u isto vrijeme bi pozitivno i stimulativno djelovalo na samu ekonomsku aktivnost društva, jer bi se na taj način dala garancija i sigurnost potencijalnim i realnim investitorima na način da bi se njenom primjenom i legalizacijom zaštitile njihove investicije i imovina.</p> <p>O ovoj temi, koliko je meni poznato, nije pisano na našem govornom području.</p> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/240 VJERA I ŽIVOT KAO ZAŠTIĆENE, UNIVERZALNE VRIJEDNOSTI U ISLAMU I NJIHOV KORELACIJSKI ODNOS 2024-01-24T11:38:28+00:00 Muharem Štulanović ebuseba@hotmail.com <p>Fikhska djela, općenito spominju ciljeve i intencije šerijata u vidu čuvanja i zaštite univerzalnih vrijednosti, posebno vjere i života. Međutim, ne nalazimo samostalne radove, bar ne na našem govornom području, koji stavljaju u korelacijske veze ove dvije univerzalne, zaštićene vrijednosti. Zbog toga smo pokušali definirati prve dvije temeljne zaštićene vrijednosti u šerijatu, a to su vjera islam i život čovjeka, upotrebom deskriptivne metode i metode navođenja tradicionalnih tekstova s analizom, komparacijom i njihovim vrednovanjem kako bi se objasnio njihov međusobni, korelacijski odnos.</p> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/241 BANKARSKA GARANCIJA U ISLAMSKOM PRAVU 2024-01-25T07:25:43+00:00 Hakija Kanurić hakija.kanuric@ipf.unbi.ba <p>Bankarska garancija je instrument zaštite od rizika neizvršenja ili neurednog izvršenja obaveza nastalih određenim ugovorom. U ovom radu definira se pojam bankarske garancije, ukazuje na njene subjekte i vrste, a potom se predstavlja pravna priroda bankarske garancije u islamskom pravu. Savremeni učenjaci povezali su bankarsku garanciju s klasičnim ugovorima, kao što su jamstvo, zastupništvo i hipoteka, i na toj osnovi zauzeli su stav o pravnom statusu bankarske garancije u islamskom pravu. U radu se kritički analiziraju i kompariraju njihovi argumenti i izvode zaključci.</p> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/242 OSOBENOSTI DIJALOGA DŽA'FERA B. EBU TALIBA S NEDŽAŠIJOM 2024-01-25T07:34:02+00:00 Enes Julardžija enesusama@gmail.coom <p>Konkretni primjeri iz života Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba, radijallahu anhum, predstavljaju najbolju osnovu na kojoj treba graditi svoje stavove u vremenu našeg življenja. Nema osnove dovoditi u pitanje mogućnost primjene modela kojeg &nbsp;su oni implementirali u svojim komunikacijskim nastupima. Jedan takav primjer je dijalog Dža'fera b. Ebu Taliba s abesinskim kršćanskim vladarom Nedžašijom. Ovaj primjer predstavlja jasan model dijaloga muslimana s nemuslimanom i najbolje oslikava ciljeve i osobenosti takvog dijaloga. Dža'fer b. Ebu Talib je, kao vrstan retoričar, dobar komunikator, s jasnim ciljem nastupio prema Nedžašiji. To je, u konačnici, rezultiralo njegovim prelaskom na islam.</p> <p>Ovaj rad osvjetljava historijski kontekst u kojem se dijalog odigrao kao i njegove osobenosti, kroz hadis Ummu Seleme, radijallahu anha.</p> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/243 OSOBENOSTI DOŽIVLJENOG I POČINJENOG VRŠNJAČKOG NASILJA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 2024-01-25T07:38:19+00:00 Izet Pehlić izet.pehlic@gmail.com Ermin Vučkić erminvuckic@yahoo.com <p>Uvidi u konsultirane recentne izvore pokazali su povezanost doživljenog i počinjenog vršnjačkog nasilja. Cilj istraživanja bio je da se na temelju stavova osnovnoškolaca i srednjoškolaca istraže osobenosti doživljenog i počinjenog vršnjačkog nasilja u osnovnoj i srednjoj školi na području Unsko-sanskog kantona.</p> <p>Od istraživačkih metoda korištene su metoda teorijske analize i deskriptivno-analitički survey metod, a od istraživačkih tehnika anketiranje i skaliranje. Od istraživačkih instrumenata korišteni su Upitnik o socio-demografskim podacima i Skala vršnjačkog nasilja. Istraživački uzorak, koji je po svojoj prirodi bio slučajni stratificirani, činilo je 300 osnovnoškolaca i 300 srednjoškolaca s područja Unsko-sanskog kantona.</p> <p>Rezultati istraživanja su pokazali: kod djece i mladih statistički značajno je veće doživljeno od počinjenog vršnjačkog nasilja; srednjoškolci su u većoj mjeri počinioci vršnjačkog nasilja od osnovnoškolaca; ispitanici muškog spola su u statistički značajno većoj mjeri doživjeli i veći su počinioci vršnjačkog nasilja od ispitanika ženskog spola; učenici sa slabijim školskim uspjehom su u statistički značajno većoj mjeri doživjeli i veći su počinioci vršnjačkog nasilja od ispitanika s boljim školskim uspjehom; djeca i mladi koji su u većoj mjeri doživjeli vršnjačko nasilje istovremeno su u statistički značajno većoj mjeri i počinioci vršnjačkog nasilja.</p> <p>Izveden je zaključak kako bi rezultati istraživanja mogli biti podsticaj i osnova za kreiranje i realiziranje socijalno-pedagoških programa koji bi bili u funkciji prevencije vršnjačkog nasilja.</p> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/244 O OVISNOJ LIČNOSTI – POVEZANOST OSOBINA LIČNOSTI I MEHANIZAMA ODBRANE KOD (ZLO)UPOTREBE SUPSTANCI 2024-01-25T07:44:31+00:00 Dijana Sulejmanović dijana.sulejmanovic@ipf.unbi.ba Azra Handanagić azra.handanagic@ipf.unbi.ba <p class="Zbornik-saetak-bos-eng">Bolesti ovisnosti su među vodećim i najozbiljnijim problemima u svijetu danas, s obzirom na posljedice koje ostavljaju na pojedinca i društvo uopće.</p> <p class="Zbornik-saetak-bos-eng">Cilj ovog istraživanja bio je ispitati postoji li povezanost između osobina ličnosti i odbrambenih mehanizama kod kliničkog i nekliničkog uzorka, odnosno između ovisnika i korisnika psihoaktivnih supstanci.</p> <p class="Zbornik-saetak-bos-eng">Uzorak je bio sastavljen od muškaraca starosti između 18 i 60 godina pri čemu je prosječna starost kliničkog uzorka (N=30) bila M=38.9 (SD=10.83) godina, a kod nekliničkog (N=100) M=37.16 (SD=6.78).</p> <p class="Zbornik-saetak-bos-eng">Korišteni instrumentarij sastavljen je od DSQ-40 Upitnika mehanizama odbrane i BFI-10 Inventara ličnosti te kratkog sociodemografskog upitnika.</p> <p class="Zbornik-saetak-bos-eng">Rezultati istraživanja pokazuju da postoji statistički značajna i pozitivna korelacija između korištenih zrelih mehanizama odbrane i dimenzija ličnosti Ekstravertiranost, Savjesnost i Otvorenost, između neurotičnih mehanizama i dimenzija ličnosti Ekstravertiranost i Otvorenost, dok je nađena negativna korelacija između nezrelih mehanizama odbrane i dimenzije ličnosti Ugodnost.</p> <p class="Zbornik-saetak-bos-eng">Također, klinički i neklinički uzorak se statistički značajno razlikuju na ličnosnim dimenzijama Ekstraverzija i Susretljivost te u mehanizmima odbrane kojima se koriste.</p> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/245 RAZUMIJEVANJE FENOMENA PORODIČNOG NASILJA 2024-01-25T07:51:13+00:00 Elvira Islamović elviraislamovic@gmail.com Tehirza Jakupović tehirza.jakupovic@pravosudje.ba <p>Porodično nasilje, posebno nad ženama, nije nova niti nepoznata pojava, već je gotovo uobičajeni obrazac ponašanja u skoro svim društvima tokom historije, nastao zbog tradicionalne neravnopravnosti spolova i podređenosti žena. Društveni interes za proučavanje fenomena nasilja u porodici počinje tek od sredine 20. vijeka, porastom svijesti o ravnopravnosti žena u društvu. Većina društava suočava se s fenomenom nasilja u porodici koje uključuje mnoge oblike zlostavljačkog ponašanja i predstavlja obrazac prinudnog ponašanja čija posljedica je tjelesno zlostavljanje ili prijetnja tjelesnim zlostavljanjem, ponavljajuće psihičko zlostavljanje, silovanje, socijalna izolacija, lišavanje, zastrašivanje, ekonomsko ucjenjivanje i drugi oblici zlostavljanja. Nasilje u porodici predstavlja jedan od najvećih izazova bosanskohercegovačkog društva s obzirom na brojne rizične faktore, od kojih dugotrajna politička, ekonomska i socijalna kriza i napetost u društvu te rastuće siromaštvo, stvaraju stalni pritisak na strukturu i odnose unutar porodice. Namjera ovoga rada je da iz sociološke i pravne perspektive sagleda i ukaže na ovaj rasprostranjen vid kršenja prava i sloboda značajne populacije žena, te upozori na važnost prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama. U radu se predlažu i određene mjere za zaštitu od nasilja u porodici i prevenciju nasilja.</p> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/246 USVOJENJE KAO OBLIK PORODIČNO-PRAVNE ZAŠTITE DJECE 2024-01-25T11:39:44+00:00 Sena Družić sena_druzic@yahoo.ca Zehra Ćoralić coralic.zehra@hotmail.com <p>Među najprihvaćenije vidove zaštite djece bez roditeljskog staranja svakako spada usvojenje. Usvojenje predstavlja kvalitetan vid zaštite djece bez roditeljskog staranja. Usvojenjem se zasnivaju, za dijete, posebno bitni odnosi koji imaju neprocjenjivu vrijednost u djetetovom odrastanju. Predstavljaju jedan od njegovih najboljih interesa. Usvojenje mora biti u djetetovu korist, odnosno mora poštovati međunarodno prihvaćeni princip zaštite najboljeg interesa djeteta. Djeca bez roditeljskog staranja su jedna od najugroženijih kategorija u našem društvu te je neophodno razviti oblike zaštite u interesu svakog djeteta. Smještaj djeteta u drugu porodicu je cilj socijalnih službi, ali i socijalnih pedagoga, jer se smatra kao najbolji oblik zbrinjavanja kojim se stvara pozitivno porodično okruženje za svako dijete.</p> <p>Rad je metodološki postavljen, da kroz teorijska istraživanja predstavi važnost informisanja o usvojenju djece bez roditeljskog staranja. Kroz izradu rada istražit će se i pojasniti pojam&nbsp; „usvojenje“, kao i zakonski okvir usvojenja. Objašnjavaju se pretpostavke za zasnivanje usvojenja kao i sami postupak i vrsta usvojenja. S aspekta islama, obrađuju se odnosi roditelja i djece, kao i propis usvajanja i odgajanja jetima. U radu se prikazuje, i&nbsp; kako dijete doživljava posvojenje, važnost pripreme djeteta i svih ostalih sudionika za posvojenje te ulogu socijalnog pedagoga&nbsp; u tom procesu pripreme.</p> <p>Zadatak socijalnog pedagoga je da djecu upozna sa zakonima i svemu onom na što oni polažu svoja prava, kao i pomoć usvojiteljima i njihovim preprekama. Istraživanje na ovu temu posjeduje dozu stručnog i naučnog doprinosa koja može pomoći budućim socijalnim pedagozima u radu s djecom bez roditeljskog staranja.</p> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/247 STAVOVI STUDENTICA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U ZENICI O DJECI I PORODICI 2024-01-25T11:44:44+00:00 Muharem Adilović madilovic@gmail.com Ahmedina Smajlović ahmedina.smajlovic@gmail.com <p>Bosanskohercegovačko društvo karakteriše brz demografski razvoj koji se ogleda u trendovima izrazitog pada nataliteta, stope fertiliteta koja je ispod granice proste reprodukcije, drastičnog pada stope formalnog sklapanja brakova, odlaganja sklapanja braka za kasnije godine i rađanja prvog djeteta, značajnog porasta izvanbračnih zajednica (kohabitacija), te porasta izvanbračnog rađanja djece i jednoroditeljskih porodica. Mladi danas imaju veće preferencije prema obrazovanju, materijalnoj sigurnosti, nakon toga se posvećuju porodici. Uzevši u obzir navedeno, predmet istraživanja su stavovi studentica prema braku i porodici. U ovom radu daju se rezultati istraživanja provedenog među studenticama Islamsko pedagoškog fakulteta u Zenici u periodu april–maj 2023. godine. Cilj istraživanja jeste u kontekstu niskog fertiliteta u Bosni i Hercegovini ispitati stavove studentica, koje se spremaju za ulazak na tržište rada prema mjerama porodične i populacijske politike. Naučni cilj istraživanja odnosio se na potrebu sticanja saznanja koja će omogućiti jasnije shvatanje i razumijevanje braka i porodice od strane mladih osoba. Dobijeni rezultati pokazuju da istraženi uzorak ženske studentske populacije ima jasno izražene stavove o pitanjima koja se tiču braka, porodice i mjera porodične politike. Rezultati ukazuju na potrebu koncipiranja bolje populacijske pronatalističke politike, u smislu poboljšanja dječijih dodataka, porodiljskih naknada i drugih jednokratnih porodičnih naknada, porodiljski dopusti za oba roditelja, poticajnu stambenu, kreditnu i poreznu politiku, sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu majke i djeteta, diferenciranu politiku cijena za određene proizvode za djecu, fleksibilno radno vrijeme za majke s djecom do određene dobi, te druge materijalne i nematerijalne olakšice za djecu.</p> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/248 RIZIK ENERGETSKOG SIROMAŠTVA IZ PERSPEKTIVE SOCIJALNIH PRAVA I SOCIJALNE POLITIKE 2024-01-25T11:49:26+00:00 Asim Pandžić asim.pandzic@untz.ba <p>Rad ima za cilj da ukaže na pojavu novog socijalnog rizika „energetsko siromaštvo“, analizirajući ga sa socijalnog aspekta iz perspektive socijalnih prava i socijalne politike. Ključno istraživačko pitanje koje se analizira u radu je kako ostvariti društvo jednakih mogućnosti u kojem „niko ne smije biti zapostavljen” pa tako i energetski zapostavljen i isključen, osiguravajući pristup dostupnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve iz perspektive socijalnih prava i pravedne raspodjele resursa i sve veće nemogućnosti jednog značajnog dijela stanovništva da obezbijedi osnovne energetske usluge. Rad analizira pitanje energetskog siromaštva sa socijalnog aspekta korištenjem metode – analiza sadržaja, te se u radu dovode u vezu pojmovi energije, održivog razvoja, socijalnih prava i socijalne politike. U kontekstu principa evropskog stupa socijalnih prava, pristup energetskim uslugama je ključan za socijalnu uključenost, a odgovarajuće grijanje, hlađenje, rasvjeta i energija za napajanje uređaja osnovne su usluge na kojima se temelji pristojan životni standard i zdravlje ljudi, što ujedno predstavlja i jedan od ciljeva održivog razvoja sadržanih u Agendi 2030. Međutim, usljed nemogućnosti zadovoljavanja osnovnih energetskih usluga, dolazi do pojave energetskog siromaštva. Negativni efekti energetskog siromaštva posebno se očituju u ranjivim društvenim grupama, a njegove posljedice su višestruke i bez izuzetka, negativne, te utiču na kvalitet njihovog života u odnosu na socijalni, zdravstveni i kulturni aspekt. Budući da je energetsko siromaštvo rezultat različitih faktora, njegovo rješavanje zahtijeva holistički pristup, kako kroz energetske tako i socijalno-političke mjere, što predstavlja novi izazov za socijalne institucije u Bosni i Hercegovini u pogledu njegovog smanjenja.</p> 2023-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023