Socijalna pedagogija i duhovna skrb

Preuzmi kompletan plan i program.

Dodiplomski studij Socijalne pedagogije i duhovne skrbi u trajanju od četiri godine omogućit će vam sticanje zvanja Bakalauret/Bachelor socijalne pedagogije i duhovne skrbi.
Federalni zavod za statistiku je usaglasio klasifikaciju zanimanja Bakalauret/Bachelor socijalne pedagogije i duhovne skrbi sa standradima klasifikacije zanimanja Socijalni pedagog pod brojem 04-32.8-80/08.
Osim dodiplomskog omogućeno je pohadanje i postdiplomskog studija Socijalne pedagogije i duhovne skrbi u trajanju od godinu dana, koji daje pravo na sticanje akademske titule sa jednim od dva stručna zvanja i to:
a) magistar socijalne pedagogije
b) magistar socijalne pedagogije i duhovne skrbi.
Studij socijalne pedagogije osposobljava stručnjake za znanstveno istraživački i praktičan rad na primarnoj prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju, ranim intervencijama i tretmanu, procesiranju i naknadnom staranju za djecu, mlade i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju te njihovim socijalnim okruženjem, u funkciji odgoja, socijalizacije, rehabilitacije i socijalne integracije.
Studij je obogaćen i komponentom duhovne skrbi koja je usmjerena na duhovni odgoj pojedinca u cilju pomaganja i suočavanja sa životnim nedaćama u različitim životnim fazama.
Osim toga, duhovna komponenta pomaže i budućim socijal nim pedagozima duhovnim skrbnicima u procesu osobnog osnaživanja i suočavanja sa radnim poteškoćama.
Studij socijalne pedagogije i duhovne skrbi je po svojoj koncepciji, sadržaju i predmetima usporediv i sličan sa više studijskih programa i to posebno onih iz zemalja Evropske unije.
Nudimo savremeno obrazovanje usklađeno zahtjevima vremena, bolonjskim principima, bogatom praktičnom nastavom te kreativno i sadržajno studentsko življenje u ambijentu funkcionalnog studentskog doma i prijatnog okruženja.

Na osnovu kompetecija koje stiču tokom studija, socijalni pedagozi i duhovni skrbnici se zapošljavaju u sljedećim ustanovama:
-centrima za socijalni rad, centrima za mentalno zdravlje,
-domovima za osobe treće životne dobi, kazneno-popravnim zavodima,
-zavodima za liječenje ovisnosti,
-domovima za djecu bez roditeljskog staranja,
-u ustanovama za pomoć osobama sa psihofizičkim poteškoćama u razvoju,
-u radu sa marginalnim skupinama, uredima nevladinih organizacija i drugim institucijama...


Šifra
SEMESTAR I
P
V
ECTS
03-101-B-SPDS
Opća pedagogija
3
2
5
03-102-B-SPDS
Socijalna pedagogija
3
2
5
03-103-B-SPDS
Opća psihologija
3
2
5
03-104-B-SPDS
Uvod u nauku Kur'ana
3
2
5
03-105-B-SPDS
Sira – životopis Muhammeda a.s.
3
2
5
 
Izborni predmet
3
2
5
UKUPNO
18
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI I SEMESTAR
P
V
ECTS
03-106-B-SPDS
Savremena povjest BiH
3
2
5
03-107-B-SPDS
Komunikacijske vještine
3
2
5
03-108-B-SPDS
Sociologija religije
3
2
5

Šifra
SEMESTAR II
P
V
ECTS
03-109-B-SPDS
Školska pedagogija
3
2
5
03-110-B-SPDS
Engleski jezik I
3
2
5
03-111-B-SPDS
Socijalna politika i zaštita
3
2
5
03-112-B-SPDS
Uvod u arapski jezik
3
2
5
03-113-B-SPDS
Humanizam religijskih sistema
3
2
5
 
Izborni predmet
3
2
5
UKUPNO
18
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI II SEMESTAR
P
V
ECTS
03-114-B-SPDS
Socijalni rad u ustanovama i socijalni menadžment
3
2
5
03-115-B-SPDS
Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju
3
2
5
03-116-B-SPDS
Socijalni rad sa starijim osobama
3
2
5

Šifra
SEMESTAR III
P
V
ECTS
03-117-B-SPDS
Njemački jezik I
3
2
5
03-118-B-SPDS
Predškolska pedagogija
3
2
5
03-119-B-SPDS
Psihologija djetinjstva i mladosti
3
2
5
03-120-B-SPDS
Osnovi islamskog vjerovanja
3
2
5
03-121-B-SPDS
Uvod u učenje Kur'ana
3
2
5
 
Izborni predmet
3
2
5
UKUPNO
18
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMET III SEMESTAR
P
V
ECTS
03-122-B-SPDS
Biologijske osnove ponašanja
3
2
5
03-123-B-SPDS
Arapski jezik
3
2
5
03-124-B-SPDS
Ljudska prava i slobode u islamu
3
2
5

Šifra
SEMESTAR IV
P
V
ECTS
03-125-B-SPDS
Njemački jezik II
3
2
5
03-126-B-SPDS
Maloljetnička delinkvencija
3
2
5
03-127-B-SPDS
Specijalna pedagogija
3
2
5
03-128-B-SPDS
Metode poslaničkog odgoja
3
2
5
03-129-B-SPDS
Porodični i bračni konflikti
3
2
5
 
Izborni predmet
3
2
5
UKUPNO
18
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI IV SEMESTAR
P
V
ECTS
03-130-B-SPDS
Didaktika
3
2
5
03-131-B-SPDS
Teorije prevencije
3
2
5
03-132-B-SPDS
Metode   igrom i kreativna terapija
3
2
5

Šifra
SEMESTAR V
P
V
ECTS
03-133-B-SPDS
Zdravstveni odgoj i edukacija
3
2
5
03-134-B-SPDS
Porodična pedagogija
3
2
5
03-135-B-SPDS
Psihopatologija
3
2
5
03-136-B-SPDS
Zdravstvena njega i zaštita zdravlja
3
2
5
03-137-B-SPDS
Sociologija odgoja i obrazovanja
3
2
5
 
Izborni predmet
3
2
5
UKUPNO
18
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMET V SEMESTAR
P
V
ECTS
03-138-B-SPDS
Religija i zdravlje
3
2
5
03-139-B-SPDS
Sistem zaštite i prevencije u islamu
3
2
5
03-140-B-SPDS
Religijska etika
3
2
5

Šifra
SEMESTAR VI
P
V
ECTS
03-141-B-SPDS
Duhovna terapija
3
2
5
03-142-B-SPDS
Socijalna skrb ciljanih grupa
3
2
5
03-143-B-SPDS
Psihologija ličnosti
3
2
5
03-144-B-SPDS
Penologija
3
2
5
03-145-B-SPDS
Interkulturalni odgoj
3
2
5
 
Izborni predmet
3
2
5
UKUPNO
18
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMET VI SEMESTAR
P
V
ECTS
03-146-B-SPDS
Socijalni rad sa pojedincem i grupom
3
2
5
03-147-B-SPDS
Socijalna medicina
3
2
5
03-148-B-SPDS
Retorika
3
2
5

Šifra
SEMESTAR VII
P
V
ECTS
03-149-B-SPDS
Andragogija
3
2
5
03-150-B-SPDS
Inkluzija
3
2
5
03-151-B-SPDS
Komparativno porodično pravo
3
2
5
03-152-B-SPDS
Pedagoška psihologija
3
2
5
03-153-B-SPDS
Kur'anska antropologija
3
2
5
 
Izborni predmet
3
2
5
UKUPNO
18
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMET VII SEMESTAR
P
V
ECTS
03-154-B-SPDS
Socijalna ekologija
3
2
5
03-155-B-SPDS
Metodika duhovnog odgoja
3
2
5
03-156-B-SPDS
Engleski jezik II
3
2
5

Šifra
SEMESTAR VIII
P
V
ECTS
03-157-B-SPDS
Tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju
3
2
5
03-158-B-SPDS
Socijalna patologija
3
2
5
03-159-B-SPDS
Metodologija istraživanja u pedagoško-socijalnom radu
3
2
5
03-160-B-SPDS
Socijalna psihologija
3
2
5
 
Izborni predmet
3
2
5
03-199-B-SPDS
Diplomski rad
 
 
 
UKUPNO
18
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMET VIII SEMESTAR
P
V
ECTS
03-161-B-SPDS
Informatika i obrazovna tehnologija
3
2
5
03-162-B-SPDS
Učenje Kur’ana
3
2
5
03-163-B-SPDS
Tretman ovisnika
3
2
5