Socijalna pedagogija i duhovna skrb - II ciklus

 

Preuzmi kompletan plan i program.

 

SEMESTRALNO PLANSKA STRUKTURA OBAVEZNOG MODULA

P – predavanja, V – vježbe, Pr - praksa,

 Šifra
 SEMESTAR I
 P 
 V 
 Pr 
 ECTS 
 IPF-SPDS17-M-111 
 IPF-SP17-M-111
 Kriminologija delinkvencije mladih i peneloška rehabilitacija 
3
1
1
5
 IPF-SPDS17-M-112 
 IPF-SP17-M-112
 Komparativno porodično pravo 
3
2
-
5
 IPF-SPDS17-M-113 
 IPF-SP17-M-113
 Metodologija istraživanja sa statistikom u pedagoško-socijalnom radu 
3
2
-
5
 IPF-SPDS17-M-114 
 IPF-SP17-M-114
 Intencije islamskog prava 
3
2
-
5
 IPF-SPDS17-M-115 
 IPF-SP17-M-115
 Hadiska paradigma odgoja mladih 
3
2
-
5
 IPF-SPDS17-M-116 
 IPF-SP17-M-116
 Islam i novi religiozni pokreti 
3
2
-
5
 UKUPNO
 18 
 10 
 2 
 30 

 

IZBORNI MODUL: A) SOCIJALNA PEDAGOGIJA I DUHOVNA SKRB
 Šifra
 SEMESTAR II 
 P 
 V 
 Pr 
 ECTS 
 IPF-SPDS17-M-121 
 Vjerovjesnički načini prevencije devijantnog ponašanja 
3
2
-
5
 IPF-SPDS17-M-122 
 Odgoj, obrazovanje i islamska pravna misao 
3
2
-
5
 IPF-SPDS17-M-123 
 Odgoj u književnim djelima 
3
2
-
5
 03-M-SPDS-199 
 Magistarski rad 
-
-
-
20
 UKUPNO
 
 
 
30

Napomena: Od tri ponuđena predmeta u II semestru, studenti biraju dva.

 

IZBORNI MODUL: B) SOCIJALNA PEDAGOGIJA 
 Šifra 
 SEMESTAR II 
 P 
 V 
 Pr 
 ECTS 
 IPF-SP17-M-121 
 Psihopatologija 
3
2
-
5
 IPF-SP17-M-122 
 Pedagoški tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju 
3
2
-
5
 IPF-SP17-M-123 
 Socijalni rad u zajednici 
3
2
-
5
 03-M-SPDS-199 
 Magistarski rad 
 
 
 
20
 UKUPNO 
 
 
 
30

Napomena: Od tri ponuđena predmeta u II semestru, studenti biraju dva.