Upis na studij - I ciklus - 2. rok

 

K  O  N  K  U  R  S
za upis studenata u I godinu I ciklusa studija  akademske 2019/2020. g. - 2. rok

 STUDIJSKI PROGRAM  redovni   samo-
 finansirajući 
 vanredni 

 Islamska vjeronauka
 (240 ECTS)

9 0 3

 Socijalna pedagogija i duhovna skrb 
 (240 ECTS) 

2 5 5

 

Pravo učešća na KONKURSU imaju državljani BiH i strani državljani sa završenom odgovarajućom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Prilikom prijema novih studenata nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u I godinu studija na Univerzitetu u Bihaću, kao i pojedinačnih kriterija Fakulteta za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij.

Uz prijavu za upis priložiti:

-  diplomu o završenoj srednjoj školi (original),

-  svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu (original),

-  uvjerenje o državljanstvu,

-  izvod iz matične knjige rođenih,

- druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima i

- dokaz o izvršenoj uplati u iznosu 20,00 KM na ime obrade dokumenata  na račun br. 3380002210005877, svrha doznake: obrada dokumenata, primalac/primatelj: budžet USK-a, Islamski pedagoški fakultet, vrsta prihoda: 722631, općina: 003, budžetska organizacija: 1805007.

Prijave na konkurs predaju se neposredno ili putem pošte na adresu: Sekretarijat Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Žegarska aleja 14, 77000 Bihać.

Konkurs za upis u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. traje od 26.08.2019. do 13.09.2019. godine, a rezultati će biti objavljeni najkasnije 17.09.2019. godine (utorak) na web-stranici Fakulteta. 

Dodatne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi,  ili putem tel. **387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba

Sekretarijat Fakulteta

upis na ipf